Asociația APCNNGF

Asociatia “Absolventii si prietenii Colegiului National NICU GANE Falticeni”

Descarca formular de adeziune

 Statutul Asociatiei Absolventii si prietenii Colegiului National „Nicu Gane” Falticeni

Subsemnatii:
1. Nechifor Elena Cristina,
2. Radulescu Alexandru,
3. Dascalu Ioan Dan,
4. Oniciuc Liliana,
5. Birsanu Mihaela,
6. Barbacut Mihaela,
7. Iacob C. Marius Gabriel,
8. Ilincai Florin,
9. Ciurus Ioan Marcel,
10. Virvarei Daniela Iulia,
11. Filip Dimitrie,
12. Lemnariu Maria,
13. Paval Florentina,
14. Munteanu Carmen Iuliana,
15. Dominte Doina,
16. Cojocariu Dan,
17. Coman Argentina,
18. Nemtoi Loredana,
19. Gafencu George Sorin,
20. Caulea Ioan,
21. Cristea Alina Adina,
22. Sturzu Neculai
23. Sturzu Virginia Maria,
24. Soldanescu Anca,
25. Pavel Daniela,
26. Valeanu Costel,
27. Ciubotaru Alina Mihaela,
28. Anton Daniela Maria,
29. Gradinariu Otilia,
30. Benta Codrin,
31. Nistor Dorin,
32. Neculau Tudorel,
33. Sinauceanu Dan,
34. Diaconita P. Vasile,
35. Dascalescu N. Marilena.

in exercitarea dreptului la libera asociere, ne exprimam prin prezenta vointa comuna de asociere in vederea constituirii unei asociatii, persoana juridica romana, denumita Asociatia Absolventii si prietenii Colegiului National „Nicu Gane” Falticeni in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/30.01.2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificata.

CAP. I – DISPOZITII GENERALE

Art. 1 – Asociatia Absolventii si prietenii Colegiului National „Nicu Gane” Falticeni denumita in prezentul statut Asociatia, functioneaza in baza prevederilor Ordonantei nr. 26/2000 modificata ca persoana juridica romana, de drept privat, fara scop lucrativ sau patrimonial, independenta si neguvernamentala.
Aceasta denumire va fi respectata in toate documentele, anunturile, publicatiile si in relatiile cu toate institutiile din tara si strainatate.

Art. 2 – Asociatia are sediul in Falticeni, str. Sucevei, nr. 105.

Art. 3 – Asociatia este constituita pe perioada nedeterminata.

CAP. II – SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI

Art. 4 – Scopul Asociatiei este non politic, non guvernamental, non lucrativ si consta in sprijinirea realizarii obiectivelor educationale, in sprijinirea scolii in procesul de instruire si educare a elevilor; in dezvoltarea, modernizarea, intretinerea bazei materiale a scolii; in atragerea de fonduri in vederea sustinerii activitatilor didactice, a elevilor capabili de performante si a celor cu probleme sociale, a cadrelor didactice, ce activeaza in prezent sau care au activat in scoala, in vederea dezvoltarii profesionale sau in rezolvarea unor probleme sociale; in promovarea Colegiului National „Nicu Gane” in plan local, national si international.

Art. 5 – Obiectivele Asociatiei constau in:
• Identificarea modalitatilor, mijloacelor, resurselor de realizare a scopului Asociatiei.
• Sprijinirea activitatilor derulate in vederea : imbunatatirii procesului de educare si instruire a elevilor, a activitatilor de formare si orientare scolara si profesionala, a activitatilor de integrare sociala a adolescentilor si de pregatire a parintilor in rezolvarea problemelor specifice adolescentilor.
• Sprijinirea activitatilor extrascolare care sa contribuie la procesul de instruire, educare si integrare sociala a elevilor.
• Colaborarea cu institutii de invatamant, cu institutii ale administratiei publice, cu unitati ale domeniului privat, cu asociatii si fundatii similare, din tara sau strainatate.
• Colectarea, receptionarea si redistribuirea donatilor si sponsorizarilor materiale sau financiare, din tara sau din strainatate, de la persoane fizice sau juridice, efectuate‚ in conditiile legii.
• Sprijinirea materiala a elevilor in activitatile de obtinere a performantei.
• Sprijinirea materiala a elevilor in rezolvarea problemelor sociale, personale.
• Sprijinirea materiala a cadrelor didactice in activitatile de obtinere a performantei si a formarii profesionale.
• Sprijinirea materiala a cadrelor didactice, ce activeaza in prezent sau care au activat in scoala, in rezolvarea unor probleme sociale, personale.
• Promovarea Colegiului National „Nicu Gane” in plan local, national si international prin desfasurarea unor activitati cu caracter stiintific, artistic, sportiv (organizarea unor concursuri, cursuri de formare, simpozioane, dezbateri publice, excursii, tabere; editarea unor brosuri, pliante, afise, reviste sau alte materiale informative si didactice).

CAP. III – PATRIMONIUL

Art. 6 – Patrimoniul Asociatiei este format din bunurile si fondurile consemnate in bilantul incheiat la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar.
Patrimoniul initial al Asociatiei este in suma de 720 RON si este format din contributiile membrilor fondatori.

Art. 7 – Resursele patrimoniale ale Asociatiei sunt:
1.contributiile membrilor fondatori;
2. venituri realizate din activitati desfasurate in conditiile legii si in baza statutului;
3. donatii ale persoanelor fizice, persoanelor juridice cu capital public, privat sau mixt, legate testamentare etc.;
4. dobanzile rezultate din plasarea sumelor disponibile;
5. subventii acordate de diferite institutii publice sau private;
6. alte incasari sau contributii.

Art. 8 – Incasarile realizate de Asociatie raman la dispozitia sa. Destinatia folosirii acestora se va aproba de Adunarea Generala, la propunerea Consiliului Director, prin executia bugetara, conform legislatiei.
Cheltuielile Asociatiei sunt alcatuite din :
– cheltuieli proprii de administrare;
– cheltuieli pentru realizarea obiectivelor Asociatiei.
Exercitiul bugetar al Asociatiei incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie.

Art 9 – Gestionarea patrimoniului Asociatiei se va face cu respectarea prevederilor legale, adaptate in mod corespunzator statutului de organizatie neguvernamentala si non-profit al Asociatiei.
Fondurile proprii ale Asociatiei pot fi atat in lei cat si in valuta. Asociatia poate detine active mobile si imobile in tara si in strainatate.

CAP. IV – MEMBRII ASOCIATI

Art. 10 – Pot dobandi calitatea de asociat:
cetatenii, din tara sau strainatate, cu precadere actuali sau fosti profesori si elevi ai colegiului, parintii elevilor, care isi asuma principiile Asociatiei si doresc sa slujeasca scopurile pentru care a fost infiintata Asociatia, cu respectarea Regulamentului de Organizare si Functionare si a hotararilor emanate de la organele de conducere, organizatii academice din tara sau strainatate; institutii, din tara sau strainatate, interesate in promovarea obiectivelor si scopului
Asociatiei; persoane juridice, din tara sau strainatate, care sprijina activitatea Asociatiei.

Art. 11 – Solicitarea de admitere in Asociatie se depune in scris la sediul acesteia, urmand ca organele de conducere sa se pronunte in legatura cu aceasta in termen de 30 zile de la data depunerii.

Art. 12 – Membrii Asociatiei se impart in:
1. membri fondatori – sunt persoanele fizice care au aderat la statut, la data infiintarii Asociatiei. Membrii fondatori au drept de vot deliberativ.
2. membri ai Asociatiei – sunt membri cu drepturi depline, care au aderat la Asociatie dupa momentul infiintarii acesteia si care beneficiaza de toate drepturile si sunt tinuti de obligatiile prevazute in prezentul statut. Membrii cotizanti au drept de vot deliberativ.
3. membri onorifici – care pot fi oameni de stiinta, personalitati ale vietii culturale si religioase, cadre didactice universitare, specialisti cu valoare profesionala recunoscuta. Votul membrilor onorifici este consultativ.

Art. 13 – Membrii Asociatiei – persoane juridice sunt reprezentati in cadrul Asociatiei de catre persoane cu imputernicire scrisa. Un imputernicit nu poate reprezenta mai mult de un Membru al Asociatie.

Art. 14 – Membrii Asociatiei au urmatoarele drepturi:
1. sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale Asociatiei;
2. sa participe la dezbateri, la intocmirea documentelor si materialelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Membrilor;
3. sa-si exprime punctul de vedere cu privire la masurile ce urmeaza a fi luate si documentele supuse dezbaterii;
4. sa solicite motivat includerea unor probleme pe ordinea de zi a Adunarii Generale;
5. sa-si exprime vointa prin vot asupra problemelor supuse dezbaterii;
6. sa aiba acces la toate informatiile ce privesc activitatea Asociatiei;
7. sa participe la toate actiunile organizate de Asociatie;
8. sa propuna si alte activitati pentru interesul Asociatiei si al membrilor, sa beneficieze de anumite servicii gratuite, in conditiile achitarii integrale a cotizatiei;

Art. 15 – Membrii Asociatiei au urmatoarele obligatii:
1. sa respecte prevederile statutului si hotararile Adunarii Generale;
2. sa participe la lucrarile Adunarii Generale;
3. sa informeze Asociatia asupra tuturor problemelor de importanta deosebita din cadrul domeniului de activitate;
4. sa-si aduca contributia prin mijloace licite la realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei;
5. sa nu faca declaratii publice care contravin hotararilor Asociatiei sau care aduc atingere intereselor generale ale acesteia;
6. sa nu aduca prejudicii de ordin moral si material Asociatiei;
7. sa nu trateze in mod necorespunzator intelegerile, conventiile legate de scopul Asociatiei.

Art. 16 – Membrii asociati pierd aceasta calitate in urmatoarele cazuri:
1. renuntare benevola sau retragerea calitatii de membru. Renuntarea benevola trebuie precedata de o scrisoare catre Presedintele Asociatiei. Un membru poate fi exclus din Asociatie daca trateaza in mod necorespunzator problemele Asociatiei si daca nu-si indeplineste indatoririle nici dupa trei somatii adresate din partea organelor de conducere;
2. incetarea existentei persoanei fizice sau juridice;
3. ca urmare a dobandirii starii de nedemnitate, de incapacitate sau de interzis judecatoresc, conform legislatiei in vigoare;
4. ca urmare a excluderii hotarate prin vot de catre Adunarea Generala.

Art. 17 – Membrii care au pierdut aceasta calitate o pot redobandi cu aprobarea Adunarii Generale.

Art. 18 – Asociatii care se retrag sau sunt exclusi nu au nici un drept asupra patrimoniului Asociatiei.

Art. 19 – Retragerea benevola sau excluderea din Asociatie se confirma prin vot de catre Adunarea Generala a membrilor.

CAP. V – ORGANELE ASOCIATIEI

Art. 20 – Organele Asociatiei sunt:
1. Adunarea Generala;
2. Consiliul Director;
3. Cenzorul Asociatiei.

A. ADUNAREA GENERALĂ
Art. 21 – Adunarea Generala este organul suprem de conducere al Asociatiei si se compune din totalitatea membrilor. Calitatea de membru da dreptul la un vot acordat din oficiu pentru toate persoanele fizice sau juridice inscrise. Adunarea generala numeste dintre membrii sai un presedinte, un vicepresedinte si un secretar general.

Art. 22 – Adunarea Generala se intruneste in sesiune ordinara o data pe an, in cel mult trei luni de la incheierea anului financiar, sau ori de cate ori este necesar, in sesiune extraordinara.

Art. 23 – Convocarea Adunarii Generale in sesiune ordinara si extraordinara, se face de catre presedinte sau la cererea a cel putin o treime din numarul membrilor care compun Adunarea Generala sau a Consiliului Director, cu cel putin 3 (trei) zile inainte de data intrunirii.
Convocarea se face de catre presedinte prin grija secretarului general. Cu aceasta ocazie se comunica data, locul si ora desfasurarii Adunarii Generale, precum si ordinea de zi, cu precizarea tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor.
Cand in ordinea de zi figureaza propuneri de modificari ale statutului Asociatiei, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor sau ce se va pune la dispozitie, celor interesati, la sediul Asociatiei. In acest caz instiintarea asociatilor se va face prin scrisoare recomandata sau prin orice mijloace specifice comunicarii organizationale.

Art. 24 – Adunarea Generala este statutar constituita daca sunt prezenti cel putin o treime plus unu din numarul total al membrilor.
Daca la prima convocare nu se intruneste numarul statutar de membri, se va face o noua convocare pentru o data ce se va situa intre a 7-a si a 14-a zi de la data stabilita in prima convocare, cand Adunarea Generala se va considera legal constituita cu orice numar de membri prezenti.

Art. 25 – Hotararile Adunarii Generale luate cu respectarea legii si a statutului sunt obligatorii pentru toti membrii Asociatiei, chiar daca nu au luat parte la Adunare sau au votat impotriva.

Art. 26 – Adunarea Generala a membrilor este condusa de presedinte, de vicepresedinte, de secretarul general sau, in lipsa acestora, de catre un alt membru.
Hotararile Adunarii Generale a membrilor se iau prin vot deschis sau secret, cu votul a cel putin jumatate plus unul din numarul celor prezenti, cu exceptia celor care prevad modificari ale statutului, divizarea, fuziunea sau dizolvarea, pentru care se cere o majoritate plus unu din numarul membrilor Asociatiei.
Asociatul care, intr-o anumita problema supusa hotararii Adunarii Generale, este interesat personal sau prin rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv, nu va putea lua parte la vot. Asociatul care incalca aceste dispozitii, este raspunzator de daunele cauzate Asociatiei, daca fara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.
Asociatii pot stabili, cu respectarea conditiilor de cvorum si majoritate statutare ca pentru anumite probleme, hotararile sa fie adoptate prin vot secret. Lucrarile Adunarii Generale se consemneaza intr-un proces-verbal.

Art 27 – Adunarea Generala are urmatoarele atributii:
1. dezbate si aproba raportul de activitate al Consiliului Director al Asociatiei si bugetul de venituri si cheltuieli;
2. aproba strategia, obiectivele generale si programul de investitii ale Asociatiei pe perioada pana Ia urmatoarea sesiune a Adunarii Generale sau pe perioade mai lungi;
3. alege si revoca membrii Consiliului Director;
4. alege Presedintele;
5. alege Vicepresedintele;
6. alege Secretarul General;
7. alege si revoca Cenzorul;
8. decide asupra prestatiilor si cotizatiilor la care vor fi supusi asociatii;
9. hotaraste cu privire la infiintarea sau desfiintarea de filiale;
10. hotaraste cu privire la modificarea patrimoniului;
11. dezbate si aproba fuziunea, divizarea, dizolvarea silichidarea Asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare ;
12. aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa analizarea rapoartelor Consiliului Director si al cenzorului;
13. solutioneaza contestatiile membrilor Asociatiei cu privire la hotararile Consiliului Director referitoare la admiterea sau excluderea din Asociatie;
14. descarca de gestiune Consiliul Director.

B. CONSILIUL DIRECTOR
Art. 28 – Consiliul Director se compune din 7 ( sapte) membri alesi de Adunarea Generala Dupa caz, numarul acestora poate fi suplimentat in cazul crearii de noi filiale, prin acceptarea cu calitate de membru al Consiliului Director, a sefilor de filiale nou create.

Art. 29 – Consiliul Director va alege dintre membrii sai un presedinte, un vicepresedinte, un secretar, un casier.

Art. 30 – Consiliul Director este responsabil pentru administrarea generala a Asociatiei, realizarea scopului si obiectivelor acesteia.

Art. 31 – Consiliul Director are urmatoarele atributii:
1. administreaza si gestioneaza patrimoniul Asociatiei si ia decizii in vederea gospodaririi fondurilor;
2. stabileste tactica si modul de colaborare cu alte organizatii neguvernamentale, cu autoritatile administratiei publice locale si centrale pentru realizarea obiectivelor Asociatiei;
3. asigura realizarea drepturilor si urmareste respectarea obligatiilor de catre membrii asociati;
4. analizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul financiar-contabil;
5. supune anual aprobarii Adunarii Generale in cel mult 3 (trei) luni de la data incheierii exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea Asociatiei, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program si proiectul de buget al Asociatiei pe anul urmator;
6. aproba structura de organizare, indatoririle si responsabilitatile personalului Asociatiei pe compartimente, aproba regulamentul de organizare si functionare;
7. decide primirea si excluderea de membri;
8. hotaraste cu privire la schimbarea sediului Asociatiei;
9. incheie acte juridice in numele si pe seama Asociatiei;
10. stabileste strategia generala si programele Asociatiei.

Art. 32 – Consiliul Director se intruneste la sediul Asociatiei in sedinte lunare sau ori de cate ori este necesar, la cererea unui membru al Consiliului.

Art. 33 – Dezbaterile Consiliului Director au loc conform ordinei de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedintele Consiliului. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei semnat de presedinte sau de vicepresedinte si care se inscrie intr-un registru special.

Art. 34 – Consiliul Director adopta decizii prin vot deschis (jumatate plus unu din voturi).

Art. 35 – Consiliul Director, in relatiile cu tertii, poate imputernici ca Asociatia sa fie reprezentata de catre o persoana cu functie executiva sau de catre o persoana straina de Asociatie.

C. PRESEDINTELE
Art. 36 – Presedintele Adunarii Generale este ales pe o perioada de 2 (doi) ani. In exercitarea atributiilor ce-i revin, Presedintele emite decizii.

Art. 37 – Presedintele indeplineste urmatoarele atributii:
1. conduce lucrarile Adunarii Generale;
2. prezinta Adunarii Generale rapoartele si informarile privind activitatea Consiliului Director;
3. reprezinta Asociatia in relatiile cu persoanele fizice si juridice, romane sau straine, cu autoritatile si in fata instantelor de judecata si duce la mobilizarea cheltuielilor Consiliului Director;
4. poate delega o parte din atributiile sale, temporar sau permanent, unei alte persoane;
5. stabileste sarcini si controleaza modul in care acestea sunt realizate;
6. convoaca si prezideaza Adunarea Generala si propune problematica ce va face obiectul ordinii de zi;
7. indeplineste alte sarcini stabilite de Adunarea Generala.

Art. 38 – In situatia in care acesta absenteaza sau se afla in imposibilitatea de a-si exercita atributiile, presedintele este inlocuit de catre vicepresedinte.

Art. 39 – Presedintele coordoneaza punerea in practica a proiectelor Asociatiei si deleaga alte persoane pentru coordonarea unor astfel de proiecte.Art. 40 – Presedintele reprezinta Asociatia in materie judiciara si extrajudiciara.

D. VICEPRESEDINTELE

Art. 41 – Vicepresedintele Adunarii Generale este ales de Adunare, pe o perioada de 2 (doi) ani si indeplineste, temporar sau permanent, o parte din atributiile Presedintelui. indeplineste sarcinile fixate de Presedinte. Este inlocuitor de drept al Presedintelui in cazul in care acesta lipseste sau se afla in incapacitate de a-si exercita atributiile.

CAP. VI – ORGANELE DE CONTROL. CENZORUL

Art. 42 – Controlul activitatii financiare a Asociatiei se face de catre un CENZOR – o persoana aleasa de Adunarea Generala, pe o perioada de 2 (doi) ani.
Aceasta persoana poate fi aleasa din randul membrilor Asociatiei sau din afara acesteia.

Art. 43 – Cenzorul are urmatoarele atributii principale:
1. verifica lunar si ori de cate ori este nevoie gestiunea Asociatiei si propune recuperarea pagubelor constatate;
2. verifica respectarea dispozitiilor legale cu privire la efectuarea operatiunilor financiar – contabile;
3. verifica daca bilantul este legal intocmit;
4. prezinta cel putin o data pe an o dare de seama cu privire la activitatea Comisiei si situatia financiara a Asociatiei;
5. informeaza Consiliul Director asupra neregulilor constatate;
6. la incheierea exercitiului economico-financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de Consiliul Director asupra conturilor Asociatiei, a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, prezentand Adunarii Generale un raport scris;
7. la lichidarea Asociatiei controleaza operatiunile de lichidare.

Art. 44 – Cenzorul ia decizii pe care le prezinta Consiliului Director si Adunarii Generale. In cazul unor divergente, raportul se inainteaza Adunarii Generale.

Art. 45 – Cenzorul poate convoca Adunarea Generala Extraordinara a asociatilor, daca aceasta nu a fost convocata de Consiliul Director, in cazul unor situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.

Art. 46 – Atributiile si modul de lucru al cenzorului precum si drepturile si obligatiile acesteia, se completeaza cu dispozitiile legale in acest sens.

CAP.VII – ASOCIEREA. FILIALE.

Art. 47 – Asociatia poate stabili raporturi de afiliere, cooperare sau de asociere, cu alte organizatii din tara, precum si cu organizatii similare din strainatate, pentru atingerea scopului si desfasurarea de activitati de interes comun.

Art. 48 – Asociatia isi desfasoara activitatea pe teritoriul statului roman. Ea isi poate constitui filiale in tara si strainatate, ca structuri teritoriale, cu un numar de minimum 3(trei) membri. Filiala are organe de conducere proprii si patrimoniu distinct de cel al Asociatiei.
Filiala este o entitate juridica distincta, putand incheia acte juridice in nume propriu de administrare sau conservare numai in conditiile stabilite de Asociatie prin Actul constitutiv al filialei. Filiala poate incheia acte juridice de dispozitie in numele si pe seama Asociatiei numai in baza hotararii prealabile a Consiliului Director al Asociatiei. Constituirea si desfiintarea filialelor se aproba de Adunarea Generala a Asociatiei, la propunerea Presedintelui.
CAP. VIII – RELATIILE CU AUTORITĂTILE PUBLICE

Art. 49 – Asociatia initiaza si sprijina realizarea de proiecte impreuna cu persoane fizice sau persoane juridice din sectorul public, privat si mixt, pe plan local, in colaborare cu autoritatile locale, sau cu alte organisme si institutii cu responsabilitati in domeniu.

CAP. IX – FUZIUNEA SI DIVIZAREA

Art. 50 – Fuziunea si divizarea sunt masuri exceptionale, ce pot fi luate de Adunarea Generala, in conformitate cu art. 27.
Persoanele juridice rezultate in urma fuziunii sau divizarii, trebuie sa aiba un obiect de activitate identic sau similar cu cel al Asociatiei.

CAP. X – DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

Art. 51 – Dizolvarea si lichidarea Asociatiei se fac in conditiile prevazut de lege.

Art. 52- Asociatia isi pierde personalitatea juridica in urmatoarele cazuri:
1. prin decizia Asociatiei, atunci cand Adunarea Generala hotaraste dizolvarea;
2. de plin drept:
3. cand scopul Asociatiei nu mai poate fi realizat;
4. cand organele de administratie si control nu mai pot fi constituite, in conformitate cu statutul Asociatiei;
5. cand numarul asociatilor a scazut sub limita fixata de lege.
6. existenta situatiilor prevazute la lit. b) vor fi constatate de Adunarea Generala.
7. prin hotarare judecatoreasca:
8. cand scopul sau activitatea Asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;
9. cand realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
10. cand Asociatia urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit.
11. in cazul dizolvarii sau lichidarii, bunurile ramase in urma lichidarii se vor transmite catre o persoana juridica de drept privat sau public cu scop identic sau asemanator.
Procedura de transmitere a bunurilor se va hotari de Adunarea Generala, cu respectarea dispozitiilor art. 60 din OG nr. 26/2000 modificata.

Art. 53 – Cand lichidarea Asociatiei s-a hotarat de catre Adunarea Generala, aceasta va numi si lichidatorii care sunt obligati sa indeplineasca toate formalitatile cerute de lege.
Oricare ar fi cauza incetarii personalitatii juridice a Asociatiei, patrimoniul acesteia va avea destinatia pe care o va hotari Adunarea Generala. Bunurile ramase in urma lichidarii vor fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator, in urma hotararii AGA, in conformitate cu dispozitiile art. 60 din OG nr. 26/2000.

CAP. XI – DISPOZITII FINALE

Art. 54 – Asociatia are stampila proprie ce se va aplica pe toate documentele emanand de la aceasta.

Art. 55 – Asociatia are dreptul de a avea insemne proprii (emblema, insigna, drapel).

Art. 56 – Asociatia se declara impotriva violentei, a urii de rasa si pe motive religioase, a discriminarii de orice fel, precum si impotriva atitudinii jignitoare la adresa neamului romanesc. De asemenea, Asociatia se declara impotriva comunismului, a dictaturilor de orice fel, ca si impotriva ateismului impus.

Art. 57 – in sensul prezentului statut, prin majoritate absoluta se intelege jumatate plus unu din voturi.

Art. 58 – Prezentul statut a fost adoptat in Adunarea Generala, fiind semnat si aprobat de membri, in conformitate cu procesul-verbal intocmit.

Art 59 – Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la asociatiile non-profit.
Redactat in 5 (cinci) exemplare originale.

Pentru a face parte din asociatia noastra trebuie sa completati un formular de adeziune si sa-l trimiteti scanat la adresa de mai jos.

Descarca formular de adeziune.

Pentru informaţii suplimentare şi înscrieri la:

email: prieteni_nicu_gane@yahoo.com